Generasjonsskifte i familiedrevne gårdsbruk og andre familiebedrifter i Norge

Her presenteres funn fra en nasjonal spørreundersøkelse om generasjons-/eiersskifte blant eiere av familiedrevne gårdsbruk og andre familiebedrifter. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2012 og bygger på svar fra 846 familiedrevene gårdsbruk og 1046 andre familiebedrifter.

Sammendrag
Arbeidsnotatet er en del av rapporteringen fra prosjektet "Utfordringer ved generasjonsskifte i gårdsbruk og familiebedrifter i distriktene". 

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og løper fra 2010 til 2013. Partnere i prosjektet er Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland og Norsk senter for bygdeforskning. 

Hovedformålet med prosjektet er å skaffe kunnskap om hva som skjer i en eierskifteprosess og hvilke faktorer som har betydning for en vellykket overføring av eierskapet. Slik kunnskap tror vi kan komme mange til nytte og være et bidrag til å sikre videre drift av gårdsbruk og etablerte bedrifter, og for opprettholdelse av arbeidsplasser.

Skrevet av Ragnhild Holmen Waldahl, Einar Lier Madsen, Lars Rønning

Publikasjonsnr.
2013-1002
ISBN
0804-1873
Antall sider 32
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern