Gårdsturisme i Nordland: Kundeundersøkelse

Denne undersøkelsen har hatt som formål å skaffe til veie mer kunnskap om gårdsturistene i Nordland, hvem de er og og hva som inspirerer dem og påvirker dem i deres valg som fører fram til besøket.

Bygdenæringer med utgangspunkt i landbruket står sentralt i arbeidet til nordnorske gårdbrukere. Bare halvparten av gårdbrukere i landsdelen får mer enn 50 % av inntekter fra tradisjonell landbruksvirksomhet (SSB, 2008). Betydning av gårdsturisme er derfor anerkjent på regionalpolitisk nivå (jfr. Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015) hvor det pekes på at grønt reiseliv i Nordland har et stort potensial for sysselsetting og utvikling av opplevelsesbasert reiseliv på bygdene.  Samtidig er det få av Nordlands 18.000 landbrukseiendommer som er brukt til utvikling av reiselivet .

Denne undersøkelsen har hatt som formål å skaffe tilveie mer kunnskap om gårdsturistene i Nordland, hvem de er, og hva som inspirerer dem og påvirker dem i deres valg som fører fram til besøket. Elektroniske spørreskjema ble sendt til 115 tidligere gjester som var registrert i kundedatabaser ved til sammen fem gårdsturismebedrifter i Nordland. Svarprosenten varierte fra 17 og 68 % mellom de fem bedriftene. Totalt fikk vi svar fra 67 gjester, som altså danner grunnlaget for resultatene i denne rapporten. Med utgangspunkt i disse svarene kan man trekke fram fem kjennetegn ved gårdsturisten som besøker Nordland.

  1. De fleste gårdsturistene er nordmenn som er på jobbreise (med kollegaer), dagstur eller familiesammenkomst (med familie og venner, inkludert barn). I tillegg til disse tre gruppene, utgjør utenlandske, mannlige fisketurister, på tur med partner/ektefelle og/eller venner en viktig besøksgruppe.
  2. De utenlandske fisketuristene er få i antall, men bruker betydelig mer penger sammenliknet med de norske besøkende (på tvers av alle tre grupper).
  3. Hjemmesidene til bedriftene er den viktigste inspirasjonskilde under planleggingen, på tvers av begge grupper. I tillegg bruker de utenlandske besøkende reisebyrå i beslutningsprosessen, mens de norske bruker lokalkunnskap. Facebook, tripadvisor og hjemmesidene til destinasjonsselskapene i Nordland har i liten grad vært inspirerende for våre respondenter.
  4. Familie og venner er de viktigste sosiale påvirkningsfaktorene i beslutningsprosessen, i tillegg til arbeidsgiver for forretningsreisende.
  5. Inspirasjon, opplevelse, eventyr, kunnskap og avslapping er viktige stikkord for kundenes forventninger til oppholdet.
  6. Nesten samtlige av gjestene i denne undersøkelsen var svært tilfreds med oppholdet. Dette betyr at gårdsturismen i Nordland har lykkes godt i sin kommunikasjon med ulike besøksgrupper og segment i markedet, og i å utvikle produkter og opplevelser av god kvalitet.  
Publikasjonsnr.
NF-rapport 7/2013
ISBN
978-82-7321-645-8
Antall sider 40
Pris kr 75
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern