Frifylkeforsøk på næringssektoren i Finnmark og Nord-Trøndelag

Evaluering av fylkeskommunale frikommuneforsøk.

Sammendrag
Rapporten inneheld ei evaluering av eit av dei mange frikommuneforsøka som vart sett i gang i 1986. Kjernen i forsøket var å få ein samla næringspolitikk på det fylkeskommunale plan, med forvaltning av midlar og ansvar av fylkeskommunen sjølv. Ein viktig del av forsøket var at det vart overført eindel distriktspolitiske midlar til desse fylka. Rapporten evaluerer organisasjonsmessige løysingar som vart valt og endringar og effektar av det næringspolitiske arbeidet, samt diskuterer fylka sin rolle i næringspolitikken generelt.

Skrevet av Sigrid Almedal, Ståle Seierstad

Publikasjonsnr.
1991-08
ISBN
82-7321-163-0
Antall sider 171
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern