Fri for arbeid

- om unge vaksne i bygdesamfunn og deira handering av undersysselsetjing. Frå uetablert til etablert - unge vaksne i bygdesamfunn.

Sammendrag
Unge vaksne i bygdesamfunn og deira tilpassing til arbeidsmarknaden i en situasjon prega av endring, er tema i denne rapporten. Med utgangspunkt i arbeid, utdanning, fritid og familie blir ulike sider ved overgangen frå ungdomstid til vaksenliv innafor rammene av dagens bygdesamfunn skildra

Skrevet av Tone Magnussen

Publikasjonsnr.
1995-08
ISBN
82-7321-277-7
Antall sider 100
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern