Framtidig landbruksforskning i Bodø

Nordlandsforskning har fått i oppdrag å utrede videreføringen av landbruksforskningen generelt i Nordland og Nord-Norge med et spesielt fokus på arealbehov knyttet til forskningen i Bodø og alternativ bruk av eksisterende arealer knyttet til ny forsknings- og kunnskapsbasert aktivitet.

Sammendrag
Bakgrunnen for denne utredningen er at den forskningen som drives på Bioforsks stasjon på Vågønes i Bodø er under omlegging. Omleggingen gjøres på grunnlag av de endringer som skjer i landbruket og for å møte de utfordringene man står overfor i den sammenhengen. Forskningsaktiviteten dreies over mot forskning på planter, herunder laboratorieforsøk mens behovet for forsøk på store buskaper vil bortfalle. Denne omleggingen vil ha arealmessige konsekvenser som reiser en del problemstillinger knyttet til sammenhenger mellom forskningsaktivitet, arealbehov knyttet til forskningen i Bodø og alternativ bruk av eksisterende arealer knyttet til ny forsknings- og kunnskapsbasert aktivitet.

Skrevet av Roar Samuelsen

Publikasjonsnr.
2007-1004
ISBN
0804-1873
Antall sider 16
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern