Fra læreplan til klasserom

- lek, temaorganisering og elevaktive arbeidsmåter i 2. klasse.

Sammendrag
Rapporten ser på hvordan lek, temaorganisering og undersøkende arbeidsmåter gjennomføres i 12 andreklasser. Lærerne er positive både til temaorganisering og lek, mens mange finner undersøkende arbeidsmåter vanskelig å få til. Tema hentes stort sett fra en gitt lærebok og gjennomføres som klasseundervisning. Rollelek og lek i tilknytning til tema er svært lite utbredt. Dette knyttes til at lek tolkes som frilek, som sammen med lekepregete tilnærminger til fag, synes å ha fått bra gjennomslag i skolen. Kulturuttrykk som klasseromsmøblering og læremidler avspeiler på mange måter en tradisjonell skole og vanskeliggjør bruken av de mer aktive læringsformer som L 97 legger opp til. Presset på begynneropplæringen synes å dominere virksomheten i andre klasse.

Skrevet av Anne Grete Solstad

Publikasjonsnr.
2003-08
ISBN
82-7321-479-6
Antall sider 95
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern