Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger"

Nordlandsforskning har på oppdrag fra SIVA gjennomført en følgeevaluering av SIVAs FoU-inkubatorprogram med distribuerte løsninger i perioden 2007-2011.

Sammendrag
Evalueringen viser at programmet i tråd med intensjonen om å utvikle distribuerte løsninger har etablert et inkubatortilbud over store deler av landet. Et betydelig antall bedrifter har gjennom inkubatortilbudet blitt hjulpet til mer effektiv etablering, og utvikling av forretningsideens innovasjons- og vekstpotensial. Evaluators hovedinnvending er at inkubatorprogrammets distribuerte løsninger, som ble introdusert fra 2007, ser ut til å være implementert i en regional kontekst uten nødvendige tilpasninger til et virkeområde som er svært forskjellig fra de sentrale FoU tunge miljøene hvor programmet har sin opprinnelse. 

Addisjonaliteten til ordningen er vurdert i evalueringen. En fjerdedel av bedriftene hadde gjennomført bedriftsetableringen uten endringer også om de ikke hadde utnyttet inkubatortilbudet. For disse har virkemidlet ikke gitt noen addisjonalitet, det vil si at bruken av offentlige midler har vært overflødig. For tre fjerdedeler av bedriftene har inkubatoren gitt middels eller høy addisjonalitet. 40 prosent av bedriftene har enten gjennomført prosjektet raskere eller i større skala som en følge av inkubatortilbudet, mens for 19 prosent har inkubatoren både framskyndet prosjektet og bidratt til større skala. For de resterende 16 prosent har inkubatoren hatt høy addisjonalitet ved at prosjektet uten dette tilbudet hadde blitt utsatt på ubestemt tid eller ikke blitt gjennomført. Selv om det er et mål for offentlig virkemiddelbruk å skape addisjonalitet, kan ikke resultatene fra en slik undersøkelse ensidig vurderes ut fra en prosentuering av et enkelt spørsmål om addisjonalitet.

Skrevet av Lars Rønning, Tommy Clausen, Bjarne Lindeløv, Elisabet Ljunggren.

Publikasjonsnr.
2009-04
ISBN
978-82-7321-578-9
Antall sider 86
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern