Flaskehalser og etableringsbarrierer for småskala næringsprodusenter

- en litteraturgjennomgang.

Sammendrag
Formålet med dette notatet er å gi en oversikt over hva eksisterende empiri har funnet av flaskehalser og etableringsbarrierer for småskala næringsmiddelbedrifter. Grunnlaget for gjennomgangen er først og fremst norske studier, men det blir også gått inn på noen relevante utenlandske studier. Det blir først sett på barrierer knyttet til pre-etableringsfasen og barrierer i forbindelse med drifts- og vekstfasen, blant annet nettverksbygging og utdanning. Deretter blir gått inn på barrierer knyttet til ulike funksjonelle områder som blant annet markedsføring og distribusjon. Avslutningsvis blir det sett på barrierer relatert til offentlige rammebetingelser.

Skrevet av Bjørn Brastad, Odd Jarl Borch

Publikasjonsnr.
2002-1022
ISBN
0804-1873
Antall sider 27
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern