Fiskerifylket Nordland år 2000

En analyse av fiskerinæringens utvikling de neste ti år i lys av krav til økonomisk lønnsomhet.

Sammendrag
Formålet med rapporten er å bedre beslutningsgrunnlaget på fylkeskommunalt plan hva angår den framtidige offentlige virkemiddelbruk rettet mot fiskerinæringen i Nordland. I rapporten gis en beskrivelse av fiskerinæringen pr. i dag, og en analyse av sentrale utviklingstrekk hva angår rammebetingelser for næringen. I rapporten skisseres to styringsalternativ fra det offentliges side når det gjelder å skape en mer lønnsom og konkurransedyktig næring i den tiden fram mot år 2000.

Skrevet av Odd Jarl Borch

Publikasjonsnr.
1990-7003
ISBN
82-7321-145-2
Antall sider 235
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern