Finansieringsordninger for innvandreretablere

Finansieringsordninger for innvandreretablerere - Identifisering og utvikling av gode modeller. Utredningen kartlegger ulike finansieringsordninger for innvandreretablerere samt hvordan eksisterende virksomheter er finansiert og hvilke hindre innvandreretablerere har oppleved i oppstartsfasen av sine bedriftsetableringer.

Sammendrag
Utredningen anbefaler at tre ordninger bør brukes for å møte behovene til finansiering som innvandreretablerere etterspør i ulike deler av bedriftsetableringsprosessen. Man bør utvide bruken av etablerertilskudd, man bør utvide bruken av NAVs tilbud om dag- eller arbeidsavklaringspenger i bedriftsetableringsprosessen og en bør utvide ordningen med mikrokredittlån i Norge. Disse tre ordningene er underkastet en nytte-kostnadsanalyse og funner å være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Skrevet av Elisabet Ljunggren, Gisle Solvoll og Evgueni Vinogradov

Publikasjonsnr.
2012-06
ISBN
978-82-7321-628-1
Antall sider 188
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern