Fagorganisasjonenes utfordringer i en brytningstid

Sammendrag
Fagorganisasjonenes innflytelse er basert på at organisasjonene viser samfunnsansvar og deltar aktivt i den videre utformingen av arbeidslivet. Ansvarligheten utvises særlig gjennom deltakelse i trepartsamarbeid med myndigheter og arbeidsgiverorganisasjoner hvor lønnsvilkår relateres til næringslivets og landets økonomiske utvikling. De deltar også aktivt på andre måter, f eks gjennom deltakelse i utvalg og komiteer hvor endringer i arbeidslivets lovverk med mer drøftes. Vi finner et eksempel på fagorganisasjonenes samfunnsmessige posisjon i den intensjonsavtalen som ble undertegnet i oktober i fjor mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Hensikten med avtalen er å stanse utstøtingen av eldre arbeidstakere og andre svakere stilte grupper gjennom å skape et såkalt inkluderende arbeidsliv. Dvs et arbeidsliv som har plass til flere av de som i dag får sin inntekt gjennom trygdeytelser.

Skrevet av Bente Ingebrigtsen

Publikasjonsnr.
2003-1012
ISBN
0804-1873
Antall sider 19
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern