Evalueringsprosjekt Ahus-Haukeland_Kongsvinger

Samarbeid og kompetanseutvikling om habilitering/rehabilitering mellom helseforetak og kommuner.

Sammendrag
I dette arbeidsnotatet presenteres forarbeidet til et evalueringsprosjekt der vi ønsker å sammenfatte og vurdere resultatene av tre større utviklingsprosjekt der fellesnevneren har vært samarbeid og kompetanseutvikling på tvers av tjenestenivåene innen habilitering og rehabilitering. Disse tre utviklingsprosjektene har blitt gjennomført ved tre forskjellige sykehus, der fokus har vært rettet mot betydningen av en helhetlig og koordinert innsats overfor brukere av kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Disse prosjektene har hatt ulike innretninger og omfang, og er blitt gjennomført under ulike forutsetninger.

Skrevet av Hege Gjertsen

Publikasjonsnr.
2005-1014
ISBN
0804-1873
Antall sider 18
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern