Evaluering av utviklingsprosjektet "GO! for familien - Aktiv livsstilsendring"

Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) tok våren 2013 kontakt med Nordlandsforskning med bakgrunn i at de ønsket en ekstern evaluering av utviklingsprosjektet ”GO! for familien – Aktiv livsstilsendring”, som er et tilbud til familier som sliter med overvektsproblematikk. Formålet med evalueringen har vært å få kunnskap om hvordan oppholdene er blitt organisert og gjennomført, og hvorvidt målsetningene med utviklingsprosjektet er nådd.

Tilnærmingen til overvektsproblematikk på Valnesfjord Helsesportssenter innebærer en familiebasert behandlingsmetode ved at livsstilsendring for hele familien står sentralt. Samtidig er det et sterkt fokus på foreldrene, og foreldrenes ansvar - de skal bli flinkere til å sette grenser, sørge for et godt kosthold og motivere til fysisk aktivitet. Forskning på familiebasert behandling har vist at slike tiltak har virkning, men bare om foreldrene klarer å følge programmene og holde motivasjonen oppe over tid (Øen 2012). Man forsøker her å påvirke barns vektrelaterte atferd gjennom foreldrene. Tanken er, litt satt på spissen, at hvis foreldrene skjerper seg, så vil barna skjerpe seg. Forskning viser imidlertid at for å lykkes i behandlingen av overvekt er det i tillegg viktig å involvere barna i omleggingen av kost og aktivitet (Juliusson 2010).

I ”GO! for familien” – oppholdene er programmene lagt opp til nettopp også å involvere barna. Dette er positivt. Vi vet at årsakene til overvekt er svært sammensatt. Både blant annet gener og endringer i samfunnet spiller en rolle, i tillegg til fysisk aktivitet og kosthold i familien. Så kan man diskutere hvor viktig foreldrenes rolle er, hvor stor del av ansvaret som det er rimelig å legge på barnets omsorgspersoner. Fedmeforsker Pétur Benedikt Júlíusson ved barneklinikken på Haukeland universitetssykehus understreker i sin doktorgradsavhandling (2010) at det må fokuseres enda mer på rollen til barnas omsorgspersoner - både for å hindre overvekt, og når man skal behandle fedme. Júlíusson understreker at hva barn spiser og hva de gjør på fritiden er foreldrenes ansvar, særlig når de er små (ibid.). Han mener at selv om også genetikk og miljøfaktorer har betydning, så reduserer ikke det foreldrenes ansvar. Samtidig er det som vi har påpekt, stor enighet om at det å skulle behandle overvekt og fedme hos barn tar tid og er vanskelig.

Nedenfor vil vi kort trekke fram hva de ansatte og deltakerne har lagt vekt på som viktig, når det gjelder organiseringen av, innholdet i og gjennomføringen av ”GO! for familien” – oppholdene ved Valnesfjord Helsesportssenter. Her vil vi se på hva som har fungert godt og har vært vellykket, samt hvilke utfordringer man opplever knyttet til det å skulle organisere og gjennomføre tilbud til familier som sliter med overvekt. 

1.1     Hva har vært vellykket?

Tilbakemeldingene fra foreldrene som deltok, samt de ansattes egne vurderinger, er tydelige på at utviklingsprosjektet ”GO! for familien – Aktiv livsstilsendring” alt i alt har vært vellykket. Tidligere forskning understreker da også at Valnesfjord Helsesportssenter er dyktige på å organisere og gjennomføre familieopphold (Bliksvær og Gjertsen 2007, Gjertsen 2010). Forhold som trekkes frem knyttet til ”GO! for familien” - oppholdene, er blant annet følgende: 

 • Programmene for oppholdene fungerte fint, både for foreldrene og barna. Det var en god balanse mellom teori og fysisk aktivitet. Innholdet i teoritimene opplevdes relevant av foreldrene, og de ansatte klarte å tilpasse aktivitetene deltakernes ulike alder og nivå.
 • Deltakerne opplevde de ansatte som faglig dyktige.
 • Deltakerne hadde stort utbytte av å utveksle erfaringer seg imellom.
 • Fagdagene under oppholdene var vellykket. Flere fra familiens nettverk (lege, helsesøster eller lærer) i hjemkommunen deltok.
 • Det har vært en stor styrke for planleggingen og gjennomføringen av oppholdene at det var ansatt en egen prosjektleder som blant annet har hatt ansvar for koordineringen av innholdet i oppholdet og ansvarsfordelingen.
 • Rekruttering av deltakere opplevdes uproblematisk. Det er stor etterspørsel etter denne type tilbud og VHSS opplevde å få flere søkere til oppholdene enn det var plasser til.
 • I prosjektet ”GO! for familien” har det vært mulighet til å følge opp familiene i perioden mellom første og andre opphold

 

1.2     Utfordringer 

Utfordringene som de ansatte og deltakerne i ”GO! for familien” - oppholdene trekker frem, kan både knyttes til interne forhold ved helsesportssenteret, men og til forholdet til hjelpeapparatet i deltakernes hjemkommuner. I tillegg er det særegne utfordringer som kan relateres til behandling av overvekt. 

 • De ansatte ved helsesportssenteret som deltok i planleggingen og gjennomføringen av oppholdene, peker på at planleggingen av oppholdene opplevdes utfordrende. Det å klare å samle de ansatte som skal delta på oppholdene, for å planlegge innhold og organisering, er ikke enkelt å få til i og med at de ansatte hele tiden er opptatt med andre opphold og ikke har mye ledig tid. Dette er en utfordring som vi også så i følgeevalueringen av flere familieopphold ved helsesportssenteret i perioden 2004-2006 (Bliksvær og Gjertsen 2007). Det å ha en egen prosjektleder som tar et særlig koordineringsansvar, har vært positivt ved ”GO! for familien” - oppholdene. 
 • Familiene var, som nevnt, i all hovedsak svært fornøyde med oppholdene på VHSS. Deres utfordringer er i all hovedsak knyttet til tiden etter oppholdene. På helsesportssenteret opplevde enkelte måltidene som utfordrende, ved at barna har ”fri tilgang” til mye god mat som ikke er spesialt beregnet for deltakere som sliter med overvekt. Også dette er en utfordring Valnesfjord Helsesportssenter har fått tilbakemelding tidligere fra deltakere på opphold for barn og familier som sliter med overvekt (ibid.). Vi så at de ansatte klarte å legge forholdene rundt måltidene bedre til rette ved det andre oppholdet. 
 • En av hovedutfordringene knyttet til gjenomføring av tilbud til familier som sliter med overvektsproblematikk, er samarbeidet med ulike instanser i hjemkommunene. Samarbeidet med kommunene er viktig av flere grunner. Helsesportssenteret opplever for det første at det er utfordrende å få familienes kontaktpersoner og representanter fra hjelpeapparatet i deltakernes hjemkommuner til å delta på fagdagene under oppholdene på helsesportssenteret. Det medfører at viktig informasjon om ulike sider ved deltakernes opphold på VHSS ikke blir overført, noe som kunne ha bidratt til en bedre oppfølging etter oppholdet. For det andre oppleves det noe vilkårlig hvilke oppfølging og hjelp deltakerne får videre etter at de kommet hjem. Det er svært uheldig med tanke på at det tar lang tid å endre livsstilen og mange vil ha behov for støtte og oppfølging i denne perioden. Som nevnt innledningsvis i arbeidsnotatet trekkes overvekt frem i St.meld. nr. 47 (2008-2009) som en livsstilssykdom som er økende i samfunnet, og som krever samarbeid mellom ulike instanser og mellom tjenestenivåene. I Samhandlingsreformen understrekes også viktigheten av å forsøke å forebygge sykdom (ibid.). Forebygging av uheldige levevaner blant barn og unge kan gi bedre helse gjennom hele livet. Valnesfjord Helsesportssenter har også tidligere ved gjennomføring av familieopphold opplevd det utfordrende å involvere hjelpeapparatet i hjemkommunene, når det gjelder deltakelse under selve oppholdet, overføring av viktig informasjon og videre oppfølging av deltakerne (Bliksvær og Gjertsen 2007, Jespersen 2010). Dette er en utfordring som også må adresseres til blant annet den kommunale helsetjenesten.  
 • Når det gjelder overvektsproblematikk er det stor enighet om at det ofte er nødvendig med hjelp og oppfølging over et lengre tidsrom (Helsedirektoratet 2010, Kunnskapssenteret 2012). For deltakerne på ”GO! for familien” - oppholdene var det av stor betydning at de kunne komme tilbake på et nytt opphold etter seks måneder. Samtidig er det en fare for at dette ikke er tilstrekkelig. Både de ansatte og deltakerne selv mente de hadde behov for oppfølging over lengre tid, og hvor det ville vært en fordel med et nytt opphold på VHSS etter omtrent ett år. Dersom VHSS skal kunne utvide tilbudet med et oppfølgingsopphold må helsesportsenteret få mulighet og rammevilkår for å kunne tilby oppfølgende opphold over en lengre tidsperiode. 

 

1.3     Hvilket utbytte har familiene hatt av oppholdene? 

Det er vanskelig på dette tidspunktet å si noe om hvilket utbytte deltakerne har hatt av ”GO! for familien” – oppholdene ved Valnesfjord Helsesportssenter. Å endre livsstil og jobbe med overvektsproblematikk tar tid, ofte mange år. Samtidig kan vi å bakgrunn av samtalene med de ansatte og foreldrene si at oppholdene har bidratt til å sette i gang positive endringsprosesser hos de fleste familiene som deltok. De ansatte forteller blant annet at de erfarte positive endringer hos familiene mellom det første og det andre oppholdet. Dette dreide seg mye om økt bevissthet og motivasjon for å endre familiens livsstil. Under samtalene med foreldrene en tid etter det andre oppholdet fortalte alle om at oppholdene ved helsesportssenteret hadde fått positive konsekvenser for familien, både for foreldrene og for barna. De pekte på, som positivt, at oppholdene hadde bidratt til at familiemedlemmene var blitt: 

 • mer bevisst på kosthold, og har endret kostholdet og matvanene
 • mer fysisk aktiv
 • mer motivert for å endre livsstilen 


Det pekes også på at familiene har fått økt kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet, i tillegg til at holdningene i forhold til egen livsstil er endret. Som det understrekes av både deltakerne og de ansatte, er utbyttet av oppholdene vel så mye knyttet til en bevisstgjøring og økt motivasjon, som konkrete endringer i hverdagen når det gjelder familiemedlemmenes kosthold og aktivitetsnivå. 

1.4     Anbefalninger for fremtidige opphold ved VHSS 

Vi vil helt avslutningsvis trekke frem noen forhold som vi mener vil være viktige å ta hensyn til for Valnesfjord Helsesportssenter ved organisering og gjennomføring av fremtidige opphold for familier som sliter med overvekt, på bakgrunn av evalueringen av ”GO! for familien – Aktiv livsstilsendring”. 

 • Det er viktig at alle familiemedlemmene får delta på de samme oppholdene, i alle fall barnet som sliter med overvekt, og en av foreldrene.  Dersom foreldrene ikke bor sammen, er det viktig at begge foreldrene deltar på oppholdet, for eksempel en uke hver. Familieperspektivet er viktig når det gjelder overvektsproblematikk. Det eksisterer i dag få andre tilsvarende tilbud i Norge for familier som sliter med overvekt, slik at Valnesfjord Helsesportssenter kan gi et viktig og godt tilbud til denne målgruppen. 
 • Når det gjelder selve innholdet i oppgold til familier som sliter med overvekt kan følgende forhold være viktig: 
  • Barna og foreldrene får hvert sitt program under oppholdene, med både teori og tilpasset fysisk aktivitet med høy intensitet.
  • Det kan med fordel tas større hensyn til deltakernes spesielle utfordringer med tanke på måltidene ved helsesportssenteret. For å unngå at denne utfordringen kommer overraskende på de ansatte ved hvert opphold, kan man lage faste rutiner for hvordan måltiden skal foregå for familier som deltar på overvektsopphold. 
 • Det kan være hensiktsmessig å se nærmere på målgruppen for disse oppholdene, samt være ”strengere” når det gjelder inntakskriteriene. Da vil man forhindre at gruppen som tas inn, ikke sprike altfor mye, blant annet med tanke på alder og grad av overvekt hos barna. 
 • Helsesportssenteret bør fortsette å forsøke å involvere hjemkommunene til deltakerne. VHSS har lang erfaring med å involvere kommunene, ikke minst når det gjelder fysisk aktivitet (Jespersen 2010). Dette er viktig når det gjelder overvektsproblematikk. Det er viktig at familiene, både de voksne og barna, blir fulgt tett opp i sine hjemkommuner, av lege eller helsesøster, over lang tid. Ifølge Helsedirektoratet (2010) Iigger hovedansvaret for individuell forebygging av økt fedme hos helsestasjon og skolehelsetjenesten. Behandling/oppfølging må foregå som et samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten (ibid.). I helsedirektoratets retningslinjet til primærhelsetjenesten i forhold til overvektsproblematikk står videre følgende: ”Henvisning til spesialisthelsetjenesten må imidlertid ikke resultere i avvikling av lokale tiltak eller lokalt ansvar. Det er tvert imot avgjørende for redusert sykelighet at ulike lokale tiltak kontinueres parallelt med henvisning til spesialist.” (2010:61).

 

Skrevet av Hege Gjertsen i samarbeid med Lena Klasson Heggebø

Publikasjonsnr.
1019/2013
ISBN
0804-1873
Antall sider 46
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern