Evaluering av strategisk næringsplan for Rogaland i perioden 1995-1999

Sammendrag
Rogaland Fylkeskommune engasjerte Nordlandsforskning våren 1999 med det formål å gjennomføre en evaluering av strategisk næringsplan (SNP) for perioden 1995-99. Evalueringen har omfattet selve prosessen samt enkelte avsluttede prosjekter i henhold til planen. I evalueringen kommer det fram at planprosessen langt på vei har fulgt opp formålet om at SNP skulle utvikle en næringspolitisk plattform og engasjere deltakere fra næringslivet, politikere og offentlige ansatte. Hovedstrategiene i SNP stemmer overens med de utfordringer som er forespeilet i fylkeskommunens framtid, men enkelte av hovedsatsingsområdene var en del omdiskutert. Det blir også trukket fram viktigheten av relevante og realistiske prosjekter og at det er viktig å skille mellom strategier og handlingsplaner.

Skrevet av Monica Iveland, Eirik Pedersen, Arild Gjertsen, Bjørn Kjensli

Publikasjonsnr.
1999-1015
ISBN
0804-1873
Antall sider 41
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern