Evaluering av SkatteFUNNs adferdsaddisjonalitet

Evaluering av adferdsaddisjonalitet.

Sammendrag
I 2002 ble SkatteFUNN-ordningen etablert i Norge for å bidra til å øke norske små- og mellomstore bedrifters FOU-innsats. Ordningen gir bedrifter skattefradrag for utgifter til FoU-prosjekt. SkatteFUNN er utformet, organisert og driftet av tre offentlige institusjoner i felleskap; Norges Forskingsråd (NFR), Innovasjon Norge (IN) og Skatteetaten. SkatteFUNN-ordningen har som hovedmål å ”øke næringslivets FoU-innsats og nyskaping gjennom mer systematisk FoU-arbeid”. I 2003 ble ordningen tilpasset EØS-regelverket og utvidet til å gjelde alle norske bedrifter. 

Norges Forskningsråd gav i 2005 Statistisk Sentralbyrå (SSB) i oppdrag å evaluere SkatteFUNN-ordningen. SkatteFUNN evalueringen utføres på oppdrag av Norges Forskningsråd (NFR) av Statistisk sentralbyrå (SSB). Nordlandsforskning (NF) er underleverandør på et delprosjekt der det fokuseres på SkatteFUNN bedriftenes FoU-adferd. NF har i denne sammenhengen ansvaret for studiet av adferdsaddisjonalitet.

Skrevet av Gry Agnete Alsos, Tommy Clausen, Elisabet Ljunggren, Einar Lier Madsen

Publikasjonsnr.
2007-13
ISBN
978-82-7321-565-9
Antall sider 140
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern