Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning , praksis og brukere - Høgskole og universitetssosialkontor (HUSK) Denne rapporten er en gjennomgang av aktørene og aktivitetene i forsøket, evaluering av forsøksprosessen og en prestasjon av resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte i og brukere av sosialtjenesten.

Sammendrag
Sosial og helsedirektoratet (SHdir) iverksatte i 2006 forsøket med høgskole - og universitetskontor. (HUSK) Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) overtok ansvaret for forsøket i mars 2008. Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet og Høgskolen i Trondheim og høgskolene i Oslo (Høgskolen i Oslo og Diakonhjemmets sosialhøgskole) deltar i forsøket med sine lokale prosjekt og delprosjekt. Siktemålet med forsøket er å utvikle nye og vidreutvikle etablerte og likeverdige arbeidsformer mellom sosialkontortjenesten, forskning, utdanning og brukere for å styrke kunnskap og kvalitet i tjenesten. Nordlandsforskning har ansvaret for evalueringen av forsøket. Evalueringen er delt opp i tre deler. En diskriptiv gjennomgang av aktørene og aktivitetene i forsøksperioden, en evaluering av forsøksprosessen og en evaluering av resultatene som  er oppnådd.

Skrevet av Trude Gjernes, Lise Lien, Trond Bliksvær, Ingrid Fylling

Publikasjonsnr.
2008-1013
ISBN
0804-1873
Antall sider 104
Pris kr 75
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern