Evaluering av foreldrekurs i samspillmetoden DIALOG

På oppdrag fra Bodø kommune har Nordlandsforskning gjennomført en evaluering av foreldrekurs i samspillsmetoden DIALOG. Formålet med evalueringen har vært å undersøke hvilken betydning kurs i samspillmetoden DIALOG har hatt for foreldre som omsorgspersoner. Sentrale spørsmål i evalueringen har vært: • Hvilke forventninger har foreldrene hatt til kurset? • Hvordan er kurset blitt tilrettelagt og organisert? • Hva har foreldrene fått ut av kurset? • På hvilke måter har kurset vært til hjelp i foreldrerollen?

Sammendrag
Foreldrekurs i samspillsmetoden DIALOG må ses i sammenheng med Bodø kommunes satsing på barn og unge. Kommunes visjon er at Bodø skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. Hvordan skal en jobbe i framtida for å unngå at barn og ungdom havner i risikosonen? Dette er et av bakgrunnsspørsmålene i Oppvekstplanen til Bodø kommune. Spørsmålet reises blant annet ut i fra erkjennelsen om at Bodø kommune er en by i vekst, samfunnet er mer uoversiktlig og komplekst enn tidligere, noe som igjen gir nye utfordringer innen mange ulike fagområder. 

Oppvekstplanen 2005-2007 beskriver satsingen på forebyggende arbeid for aldersgruppen 0-20 år og deres familienettverk. Arbeidet med Bodø kommunes oppvekstplan startet i juni 2004, og resulterte i en rapport som var ferdig i desember 2004. Rapporten bygger på undersøkelser i Bodø kommune, erfaringer fra samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge (SLT), samt annen forskning. Denne rapporten ble videreført og fikk navet Oppvekstplanen 2005-2007 (Oppvekstplanen 2005-2007 Bodø kommune). Arbeidet med kommunens oppvekstplan ble organisert som et prosjekt for perioden 2005-2007. Fra januar 2008 ble prosjektet overført til ordinær drift.

Skrevet av Tina Luther Handegård

Publikasjonsnr.
2008-1011
ISBN
0804-1873
Antall sider 24
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern