Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetanseoppbygging

Vurdering av etablererstipend i Nordland.

Sammendrag
Etablererstipendet er et virkemiddel gjennom Innovasjon Norge (IN) som skal bidra til økt etablering av bedrifter og derigjennom bidra til verdiskaping og sysselsetting. Virkemidlet gir økonomisk støtte til personer som ønsker å etablere egen bedrift. Etablererstipendordningen administreres av IN i de enkelte fylkene og det er åpnet for at det kan defineres regionale kriterier for tildeling av midler tilpasset regionale forhold. For Nordland har det vært prioritert å gi midler til kostnader med oppbygging av nødvendig kompetanse, markedsundersøkelse, produktutvikling og andre direkte etableringskostnader.

Skrevet av Lars Rønning

Publikasjonsnr.
2004-1018
ISBN
0804-1873
Antall sider 40
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern