Et evusjonært perspektiv på selv-organisering i lærende organisasjoner og komplekse omgivelser

Exploring the Quest to Transcend Time-Space Barriers in Urban Built Environments Roar SamuelsenMed basis i pragmatisk filosofi og evolusjonær institusjonell økonomi skal denne artikkelen fokusere på en sentral utfordring innenfor bedriftsutvikling og innovasjonsforskning, nemlig det å forklare den endogene skapingen og omskapingen av kunnskap som anvendes i næringsvirksomhet og betingelsene for slike endogene prosesser.

Sammendrag
Vi har altså å gjøre med aktører som kan endre sin atferd på en irreversibel måte gjennom en endogen eller selvgenerert prosess. Denne utfordringen har motivert mye teoretisk og empirisk forskning på nyskaping, innovasjon og læring med et særlig fokus på interaktiv læring (Lundvall 1992). Selve den læringsmessige interaksjonsprosessen og betingelsene for samspill framstår, til tross for forskningsmessige framskritt, fortsatt som noe uformidlet. Man kan si at interaksjonsprosessen på et vis framstår som en ”black box” som det stadig må gjøres forsøk på å få bedre innsikt i. Det er gjort betydelige framskritt på feltet bedriftsutvikling og innovasjonsforskning de seinere årene men det er fortsatt behov for nye bidrag som kan belyse det sosiale samspillet som ligger under fenomener som læring, innovasjon og nyskaping. I dette arbeidet kan man gjerne ha et pragmatisk og fordomsfritt syn på ulike teorier som kan bidra til å belyse, klargjøre eller forklare innovasjon og nyskaping. Forståelse av innovasjon og nyskaping i samfunn, næringsliv og organisasjoner fordrer innovasjon på det teoretiske området. Bedre og dypere forståelse av de prosessene og mekanismene som virker inne i den svarte boksen, dvs. de endogene fenomenene, er noe av kjernen i innovasjonsforskning. Inspirasjon til nye måter å forstå slike fenomener på kan forskere hente fra en rekke fagfelt. Bruk av metaforer som utgangspunkt for å se fenomener i et nytt lys er en kilde til kreativitet og kunnskapsutvikling.

Skrevet av Roar Samuelsen

Publikasjonsnr.
2008-1018
ISBN
0804-1873
Antall sider 31
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern