Et enkelt valg?

En evaluering av prosjektet "Felles ansvar" i Salten.

Sammendrag
I denne rapporten presenteres resultatene fra evalueringen av prosjektet ”Felles ansvar” i Salten. ”Felles ansvar” er et forsøk på å lage en modell for tverrfaglig samarbeid, der ulike instanser som er involvert i forhold til ungdommene, sammen forsøker å snu en negativ utvikling. Målgruppen i ”Felles ansvar” er unge i alderen 12 til 18 år som har begått lovbrudd eller atferd som gir grunn til bekymring. Målsettingen med ”Felles ansvar” har vært å prøve ut alternativer til straff for unge lovbrytere, og gripe inn tidlig og forsøke å snu en negativ utvikling hos barn og unge som står i fare for å utvikle en kriminell løpebane. Gjennom tverrfaglig forpliktende samarbeid, basert på prinsippene for restorative justice, skal den enkelte ungdom få hjelp til å takle det som definere som negativ atferd. Målet er også å få ungdommen til å oppnå forsoning med fornærmede og med lokalmiljøet. Formålet med evalueringen er å undersøke hvorvidt en har nådd målene for prosjektet ”Felles ansvar”.

Skrevet av Ann Kristin Eide, Hege Gjertsen, Tina Luther Handegård, Terje Olsen

Publikasjonsnr.
2007-05
ISBN
978-82-7321-557-4
Antall sider 164
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern