"Entreprenørskap på timeplanen". Det første året

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet er sluttproduktet fra den første underveisevalueringen i prosjektet. Datainnsamlingen er gjort våren 2000 og rapporten omhandler derfor status for prosjektene på deltakerskolene etter det første av i alt tre år. Dette innebærer en kort beskrivelse og vurdering av det enkelte skoleprosjekt og et avslutningskapittel som søker å beskrive noen generelle trekk eller mønstre i utviklingen av prosjektene på skolene. I tillegg inneholder arbeidsnotatet et forsøk på en begrepsdrøfting og -avklaring.

Skrevet av Eivind Karlsen

Publikasjonsnr.
2000-1011
ISBN
0804-1873
Antall sider 47
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern