Endringer i det kommersielle flyrutetilbudet innenlands i perioden 2001-2004

Nedlegging og oppretting av flyruter.

Sammendrag
Med kommersielle flyrutestrekninger forstås i denne sammenheng alle rutegående flyruter innenlands som drives på rent kommersielt grunnlag, og som følgelig ikke er omfattet av Statens anbudskjøp av flyruter, jf. forpliktelser til offentlig tjenesteytelse av 9. mai 2002. En del flyruter kommer imidlertid i en mellomstilling, og dette vil bli diskutert nærmere i et senere avsnitt. Flyrutestrekning forstås som en direkte relasjon mellom to flyplasser, og som blir betjent av flyselskapenes flyruter. Dette innebærer at oppretting av en ny rute mellom to flyplasser blir regnet som en ny flyrutestrekning dersom det ikke har vært etablert flyruter på denne relasjonen tidligere i analyseperioden. Det at et selskap legger ned sin rute, mens et annet selskap opprettholder sin rute på samme strekning blir ikke regnet som nedlegging av en flyrutestrekning, men som en nedlegging av en flyrute.

Skrevet av Roar Amundsveen

Publikasjonsnr.
2004-1010
ISBN
0804-1873
Antall sider 29
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern