Elevmedvirkning i videregående opplæring

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet presenterer resultater fra evaluering av prosjektet ”Klasseledelse i videregående opplæring”. Evalueringen er utført på oppdrag fra Nordland fylkeskommune, utdanningsavdelingen. Notatet er skrevet av forsker Wenche Rønning. Videre har Karl Jan Solstad bidratt med kommentarer og innspill.

Skrevet av Wenche Rønning

Publikasjonsnr.
2003-1010
ISBN
0804-1873
Antall sider 30
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern