Ekstern gjennomgang av oppvekst- og kulturetaten i Leirfjord kommune

I dette notatet ser Karl Jan Solstad på mulighetene for en omorganisering og effektivisering av skole- og kulturadministrasjonen i Leirfjord.

Sammendrag
Ut frå ei vurdering av kva for område som verkeleg ruvar som kommunalt ansvarsområde og i den kommunale økonomi, har vi naturleg brukt mest energi på grunnskolesektoren og på den nært tilknytte barnehagesektoren. Vi la i utgangspunktet for vår prosjektskisse til grunn at våre eventuelle framlegg til endringar fagleg og ut frå forventa kvalitet på tenestene skulle vere minst så gode som gjeldande ordningar. Sjølvsagt er vi klar over at det bak eit kommunalt initiativ som dette òg ligg forventningar om moglege innsparingar utan at tenesteproduksjonen skulle bli svekka. I nokon mon har vi sett på økonomiske forhold og økonomiske konsekvensar av ulike alternativ, men vi har ikkje hatt kapasitet til detaljerte økonomiske analysar, verken kompetanse- eller kapasitetsmessig, innanfor rammene for dette arbeidet.

Skrevet av Karl Jan Solstad

Publikasjonsnr.
1007/2012
ISBN
0804-1873
Antall sider 36
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern