Ekstern analyse av oppvekst- og kulturetaten i Flatanger kommune

Rapporten gir en framstilling av dagens organisering og framskriving av befolknings- og elevtall. På bakgrunn av skarp nedgang i elevtallet, legger rapporten fram forslag til hvordan kommunen kan sikre et kvalitativt godt oppveksttilbud innenfor reduserte rammer.

I rapporten gir forskerne innspill for at kommunen kan legge til rette for en sammenslåingsprosess basert på likeverdighet mellom egen og privat skole. De anbefaler å opprette et oppvekstsenter for hele kommunen ledet av et pedagogisk lederteam.

På kommunenivå foreslås det en tonivåløsning der kommunens skolefaglige ansvar flyttes ut i enheten. Kultursida av driften anbefales oppretholdt omtrent på dagens nivå og direkte underlagt rådmannen.

Publikasjonsnr.
NF-rapport nr.9/2014
ISBN
978-82-7321-655-7
Antall sider 87
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern