Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland?

En undersøkelse om kvinners rolle i oppdrettsnæringen i Nordland.

Sammendrag
Nordland er Norges største havbruksfylke regnet etter produksjon av laks og ørret, men har også vært et fylke der andelen kvinner i næringen har vært spesielt lavt. Denne undersøkelsen undersøker utviklingen i kvinners posisjoner i oppdrettsnæringen de siste årene, og diskuterer muligheter og barrierer for kvinner som jobber eller ønsker å jobbe i næringen. Først undersøker vi status per i dag og utviklinga når det gjelder antall kvinner i ulike posisjoner i oppdrettsnæringen i Nordland. Vi ser blant annet på utviklingen i andelen kvinner sysselsatt i næringa i Nordland, på kvinner som ledere og styremedlemmer i oppdrettsbedrifter, samt på hvilke arbeidsoppgaver kvinnene har i næringen. Deretter diskuterer vi framtidsmuligheter for kvinner i næringen og mulige tiltak for å bedre mulighetene for kvinner. Fokuset er på ansatte innenfor produksjonen av laks og ørret (matfisk og settefisk). 

Vi har benyttet både kvantitative og kvalitative metoder i denne undersøkelsen. Kartleggingen av kvinners rolle i dagens oppdrettsnæring og analysen av endringer i kvinners sysselsetting de siste fem årene, er foretatt ved hjelp av kvantitative metoder. Analysene er basert på data fra spørreskjema til oppdrettsbedriftene, samt på foreliggende statistikk. De kvalitative intervjuene benyttet vi for å kunne studere endringsprosessene de siste fem årene nærmere og analysere årsaksfaktorene til endringene.

Skrevet av Liv Toril Pettersen, Gry Agnete Alsos, Lise Lien

Publikasjonsnr.
2008-1003
ISBN
0804-1873
Antall sider 68
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern