Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler. Ettterundersøkelse i 2004 av bedrifter

- som mottok SND-finansiering i 2000.

Sammendrag
Foreliggende etterundersøkelse er en oppfølging blant de som var med i førundersøkelsen i 2001 (2000-kullet) og bygger på intervju av 807 virksomheter i 2004 av forskjellig type og fra forskjellige bransjer, spredt over hele landet. I etterundersøkelsen er det blitt lagt hovedvekt på å avklare følgende spørsmål: Hvilken betydning SND har for prosjektene, hvilke resultater det er av prosjektene, og hvordan bedriftenes resultater påvirkes. Bedriftene som er med i undersøkelsen har benyttet en av følgende ti virkemidler: Lavrisikolån, landsdekkende og distriktsrettede risikolån eller utviklingstilskudd, etablererstipend, offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter, grunnfinansieringslån til fiskeflåten, lån til landbruket og bygdeutviklingsmidler.

Skrevet av Einar Lier Madsen, Bjørn Brastad

Publikasjonsnr.
2004-13
ISBN
82-7321-512-1
Antall sider 181
Pris kr 200
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern