Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler

Etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 1999.

Sammendrag
Foreliggende etterundersøkelse er en oppfølging blant de som var med i førundersøkelsen i 2000 (1999-kullet) og bygger på spørreskjemaintervju av 634 virksomheter i 2003 av forskjellig type og fra forskjellige bransjer, spredt over hele landet. I etterundersøkelsen er det blitt lagt hovedvekt på å avklare følgende spørsmål: Hvilken betydning SND har for prosjektene, hvilke resultater det er av prosjektene, og hvordan bedriftenes resultater påvirkes. Bedriftene som er med i undersøkelsen har benyttet en av følgende ti virkemidler: Lavrisikolån, landsdekkende og distriktsrettede risikolån eller utviklingstilskudd, etablererstipend, offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter, grunnfinansieringslån til fiskeflåten, lån til landbruket og bygde-utviklingsmidler.

Skrevet av Bjørn Brastad, Erlend Bullvåg, Einar Lier Madsen

Publikasjonsnr.
2003-16
ISBN
82-7321-488-5
Antall sider 159
Pris kr 250
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern