Dyrking av planteplankton i sammenheng med startforing av marin yngel

Rapporten inneholder en oversikt over betingelser for dyrking av planktonalger i kultur.

Sammendrag
Den omhandler utprøving av dyrkningsteknikker for storskala produksjon av fôralger og økonomiske beregninger og kostnadsoverslag for de forskjellige systemene.

Skrevet av Kristin Heidal

Publikasjonsnr.
1990-2002
ISBN
82-7321-127-4
Antall sider 23
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern