Det trengs ei hel bygd for å oppdra et barn

Rapporten har som utgangspunkt den pressede situasjonen mange fådelte skoler står i for tiden, der mange skoler lever under en stadig trussel om nedleggelse.

Sammendrag
Rapporten har som utgangspunkt den pressede situasjonen mange fådelte skoler står i for tiden, der mange skoler lever under en stadig trussel om nedleggelse. Det foretas en gjennomgang av de politiske og økonomiske endringene som har medført denne situasjonen. Resultater fra en analyse av ressursbruken i fådeltskolen presenteres, og deretter foretas det en drøfting av problemer knyttet til det system som i dag eksisterer for overføring av midler mellom sentralt og lokalt nivå. På bakgrunn av erfaringsinnhenting fra utviklingsprosjekter i fådeltskoler, presenteres det i siste del av rapporten tiltak som kan gjennomføres for å forsøke å styrke de fådelte skolenes situasjon.

Skrevet av Wenche Rønning, Karl Jan Solstad, Torgeir Øines

Publikasjonsnr.
2003-03
ISBN
82-7321-473-7
Antall sider 134
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern