Det offentliges økonomiske rolle etter en EF-tilpasning: Konsekvenser for Nord-Norge

En makroøkonomisk analyse.

Sammendrag
Rapporten viser at Nord-Norge er svært avhengig av statlig finansiert offentlig virksomhet og statlige overføringer, ved siden av primærnæringene og andre basisnæringer. En makroøkonomiske analyse konkluderer med at en EF-tilpassning vil begrense den statlige innsatsen i nord og bidra til økt ledighet.

Skrevet av Ståle Seierstad

Publikasjonsnr.
1990-4005
ISBN
82-7321-150-9
Antall sider 60
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern