De statlige tilskudd til kommunene som distriktspolitikk

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet, som konsentrerer seg om primærkommunene, tar sikte på bidra til en nærmere kjennskap til inntektssystemet virkemåte, og til hvordan de regler som bestemmer fordelingen av de statlige rammetilskuddene mellom kommunene, har endret seg over tid. En har videre søkt å vise effekter av de regelendringer som ble foretatt i 1996, med eksempler fra kommuner i Nordland fylke. Det bør samtidig understrekes at de problemer som her reises, er av landsomfattende rekkevidde og relaterer seg til kommuner i alle landsdeler og fylker. Det er mitt håp at notatet kan bidra til en innsikt som kan være til hjelp i den videre debatt om den statlige styring av kommuneøkonomien og kommunenes finansielle rammer.

Skrevet av Paul Olav Berg

Publikasjonsnr.
2000-1008
ISBN
0804-1873
Antall sider 59
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern