Databilag til NF-rapport 12/2001

Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler. Førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2000.

Sammendrag
Dette databilaget er et supplement til kundeundersøkelsen av SNDs virkemidler for 2000-kullet (NF-rapport nr.12/2001). I bilaget presenteres frekvensdata for de spørsmålene som inngår i kundeundersøkelsen. Det gjøres også en oppslitting av svarene på ulike bakgrunnsvariabler for de spørsmålene hvor det er funnet aktuelt. Disse bakgrunnsvariablene er antall ansatte, prosjektformål, næring, distriktspolitisk virkeområde og type virkemiddel.

Skrevet av Bjørn Brastad

Publikasjonsnr.
2001-1012
ISBN
0804-1873
Antall sider 64
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern