Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Education for All in the Arctic? A survey of available information and research

This report presents the findings from a document survey about equitable education in the Arctic region. The study is funded by Kunnskapsdepartementet – the Norwegian Ministry of Education and Research - and will be used as background information in an initiative to focus on the UNESCO objective of Education For All (EFA) in the Arctic.

Ressursbruk i grunnskulen i Vefsn

Dette arbeidsnotatet presenterar resultata frå ein analyse av ressursbruken i grunnskulen i Vefsn. Arbeidet er utført på oppdrag av Vefsn kommune, og bygg i hovudsak på data frå Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og databasen KOSTRA.

Kartlegging av konflikter i vernede områder i Nordland

Rapporten inngår i publikasjonene fra prosjektet PROBUS – Protected Areas as Resources for Coastal and Rural Business Development. PROBUS er finansiert av Norges Forskningsråd og Nordnorsk landbruksråd og skal se på hvordan vernede områder kan brukes som en ressurs i næringsutvikling. Prosjektet fokuserer da både på selve området (arealmessig), på vernestatusen i seg selv, på PR-verdien av vernet (nasjonalpark som et varemerke) og på eventuelle effekter av selve verneprosessen (fylkesdelplanvedtak, næringsfond, partnerskap osv.).

Læreplan, læreverk og tilrettelegging for læring

Denne rapporten er en studie av læreplan og læreverk i forhold til hvordan de tilrettelegger for læring i de tre fagene som vi i SMUL-prosjektet ser nærmere på, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Viser fra 21 - 30, av 40 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern