Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Nature protection in Northern Norway and North-west Russia

This working paper represents deliverable 2a and 2b in NAPROLD(The role of protected nature in sustainable local developmentin North-West Russia and Northern Norway-a comparative analyses) founded by the Norwegian Reasarch Counsil`s RUSSIA programme. Institute for Ecological Problems of the North - INEP (Kola Science Senter) has provided information about the five Russian case areas, wheras Nordland Research Institute has presnted the three Norwegian case areas. This working paper is ment to give an introduction to purposes and characteristics and today`s use of these areas. This project focuses on simularities and differences between nature protection in Norway and Russia in particular with regard to how protected areas function as a resource for local development. The project aim at improving conditions for conservation of nature`s values across state borders, with a particular focus on dynamics between protected areas and local settlements sorrounding such areas.

Tørrfisk som opplevingsressurs

Dette arbeidsnotatet dreier seg om ulike måtar å fortelja historia til tørrfisken på. Historia er opplevingsamfunnet sin viktigaste byggjestein. Men historieforteljing er også ein kunstart. Berre nokre få vil lukkast i ei samtid der ei rad ulike uttrykk tevlar om merksemda vår. I denne konkurransen er det viktig å hugsa på at ulike historier har ulike publikum. Det å fortelja inneber seleksjon. Elementa over kan setjast saman på varierande måtar. Skal historieforteljing nyttast som verdiskapningsverktøy, er det viktig å vera medviten rundt denne seleksjonen. Vert historiene for kompliserte og omfattande, kan viktig meiniing forsvinna og potensielle kundegrupper falla bort. Publikasjonen gjev difor nokre innspel til korleis historia om tørrfisken kan forteljast meir effektivt, og om korleis ressursen tørrfisk eventuelt kan nyttast på nye måtar og danna basis for innovasjonsallmenningar og fellesskaping.

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning , praksis og brukere - Høgskole og universitetssosialkontor (HUSK) Denne rapporten er en gjennomgang av aktørene og aktivitetene i forsøket, evaluering av forsøksprosessen og en prestasjon av resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte i og brukere av sosialtjenesten.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern