Bokkapittel: Sykerollen som ressurs i arbeidslivet

Seniorforsker Trude Gjernes har skrevet et kapittel i boka Helsesosiologi, analyser av helse, sykdom og behandling. Hun ser på hvordan sykemeldinger kan ses på som en ressurs.

Gjernes innleder kapittelet slik: - Dette kapittelet handler om hvordan sykerollen blir brukt av arbeidstakere som virkemiddel for å løse motsetninger som oppstår mellom arbeidslivets krav til arbeidstakerens kropp og helse og individuelle arbeidstakeres egne krav til seg selv som arbeidstakere og som kroppslige og sosiale subjekter. Sykefravær blir ofte beskrevet som et problem.

I denne sammenhengen argumenterer Gjernes for at sykemeldinger ikke bare må regnes som et problem, mens også som en ressurs, både for den enkelte arbeidstaker, arbeidsgiveren og samfunnet. Sykemeldinger gir arbeidstakerne anledning til å aktivisere sykeroller for å håndtere problemer knyttet til arbeid og helse.  Sykemeldinger forhindrer også at arbeidstakere med svekket helse faller ut av et arbeidsliv som har bruk for den kompetanse arbeidstakerne de besitter, skriver Gjernes.

Gjernes lanserer et alternativt syn på sykemeldinger, der sykemeldinger blir sett på som ressurs. Hun ser i sin studie av kvinnelig pleiepersonale fra sykehjem, at sykemeldinger blir brukt som virkemiddel for å ta vare på seg selv som arbeidstaker og som kroppslig og sosialt subjekt.  Sykemeldingene gjør at disse personene kan fortsette i sine jobber over lengre tid enn det som ellers ville vært mulig, selv om jobbene sliter dem ut. Sykemeldinger er i så måte med på å skape fleksibilitet i arbeidssituasjonen. På den måten er de også med på å holde på verdifull kompetanse i arbeidslivet. Dette er kompetanse vi vil få betydelig mangel på i årene som kommer.

Sykemelding gjør det mulig å gå ut av arbeidstakerrollen og inn i sykerollen for å redusere slitasjen på seg selv og for å opprettholde andre sentrale sosiale funksjoner. Les mer om boka på forlaget Gyldendal akademiske sine nettsider. Boka inneholder en samling med artikler som synliggjør bredden i det helsesosiologiske forskningsfeltet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern