Bok: Bygdeskolen i velstands-Noreg

Seniorforsker Karl Jan Solstad har gitt ut boka Bygdeskolen i velstands-Noreg. Den handlar om endringar i skolestrukturen i spreittbygde kommunar i perioden 1980-2005.
Arbeidet er del av eit større forskingsprosjket ved Høgskolen i Nesna, "Skole og oppvekst i område med spreitt busetnad". Prosjektet som kom i gang i 2004 og blei avslutta hausten 2004, vart finansiert av Strategisk høgskoleprogram ved Norges forskingsråd.

Ved innføringa av såkalla nytt inntektssystem for kommunane midt på 1980-talet kom det ein heilt ny situasjon for drift av grunnskolen i dette landet. Medan det tidligare var slik at kommunane langt på veg fekk refundert frå staten kostnadene ved å drive skole, måtte kommunane no prioritere andre viktige oppgåver for det kommunale tenestetilbodet. Resultatet har blitt ei sterk sanering av skolar i Bygde-Noreg.

 Boka er gitt ut på Oplandske Bokforlag.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern