Bo- og boligforhold for unge som står utenfor ordinær opplæring og arbeid

Sammendrag
Nordlandsforskning har på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet et avgrenset arbeidsnotat om bo- og boligforholdene til unge som står utenfor ordinær opplæring og arbeid. I dette ligger beskrivelser og analyser av hvordan bo- og boligforholdene til unge påvirker det å stå utenfor arbeid og skole, basert på foreliggende datamateriale og tidligere analyser i forskningsarbeid utført av Nordlandsforskning

Skrevet av Cecilie Høj Anvik

Publikasjonsnr.
1004/2011
ISBN
0804-1873
Antall sider 18
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern