Bentisk nedbryting av organisk materiale i et sjøområde påvirket av fiskeoppdrett

Miljøeffekter av fiskeoppdrett.

Sammendrag
Biogeokjemiske nøkkelforbindelser i sedimenter og porevann ble undersøkt på oppdrettslokaliteter i Herøy. Nylig påvirkete sedimenter viste generelt bedre korrelasjon mellom ulike belastningsparametere enn sedimenter som hadde ligget brakk en periode. Elektroder for måling av pH, redokspotensial og konsentrasjonen av H2S i ulike dyp i kjerneprøver ga avdekvat beskrivelse av miljøtilstand i sedimentene.

Skrevet av Morten Frogh, Morten Schaanning

Publikasjonsnr.
1991-01
ISBN
82-7321-156-8
Antall sider 49
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern