Bedriftsressurser og entreprenøriell orientering

Noen hypoteser om sammenhenger.

Sammendrag
Entreprenørskap og nyskapning er sett på som sentralt for verdiskapning, vekst og sysselsetting. I tillegg vil samfunnsutviklingen i økende grad bli preget av omstillingsprosesser noe som ytterligere gjør at evnen til entreprenørskap vil stå sentralt. Bedriftens evne til entreprenørskap vil i stor grad avhenge av bedriftens ulike ressurser. I dette notatet er derfor mulige sammenhenger mellom ressurser og entreprenørielle orientering forsøkt belyst gjennom utledning av ulike hypoteser om slike sammenhenger. På basis av litteraturgjennomgang om ressurser og entreprenøriell orientering ble det utviklet til sammen åtte hypoteser om positive sammenhenger mellom fem typer av ressurser; menneskelige-, organisatoriske-, fysiske-, teknologiske- og finansielle ressurser, og entreprenøriell orientering. Det notatet som presenteres her ble høsten 2002 innlevert som eksamenspaper i kurs 55014 Bedriftsøkonomi I ved hovedfaget i bedriftsøkonomi, Handelshøgskolen i Bodø.

Skrevet av Einar Lier Madsen

Publikasjonsnr.
2003-1006
ISBN
0804-1873
Antall sider 26
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern