Bedriftsnettverk for opplevelsesbasert reiseliv i Nordand - innspill til etablering av prosjektlederforum for bedriftsnettverk

Dette notatet oppsummerer arbeidet i et prosjekt finansiert gjennom VRI Nordland. Fokus for prosjektet har vært bedriftsnettverk som virkemiddel innenfor innsatsområdet Opplevelsesbasert reiseliv, et innsatsområde som befinner seg i en ny kontekst sammenlignet med oppstarten av VRI III i 2014.

Etter flere år med rask og positiv utvikling innenfor næringa og FoU-miljøene, med flere store satsinger planlagt og omsøkt (NCE, SFI og inkubator), er man nå i en situasjon der de prosjektbaserte satsingene ikke har klare arvtakere til å ta over den videre utviklingen av feltet. Fylkeskommunen har færre regionale utviklingsmidler, VRI var ferdig januar 2017 og verken søknader om SFI eller NCE har nådd opp. På et felt med små bedrifter, er økende krav til bedriftsfinanisering i prosjektsøknader også en utfordring. Ressursgruppa for innsatsområdet Opplevelsesbasert reiseliv i VRI Nordland initierte, på ovennevnte bakgrunn, dette prosjektet for å fortsette styrking og underbygging av samarbeidet mellom næring, virkemiddelapparat og FoU, samt bygge opp/styrke innovasjonssystemet innenfor Opplevelsesbasert reiseliv. Dette for å ta vare på og videreføre noen av de mest positive effektene av VRI I, II og III for Opplevelsesbasert reiseliv.

Antall sider 25
Pris kr 50
Last ned PDF

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern