Barrierer mot mer bærekraftig mobilitet - Erfaringer fra tre norske byer

Rapporten oppsummerer en studie av barrierer som hindrer utforming og gjennomføring av tiltak for mer bærekraftig mobilitet i de tre byene Bodø, Bergen og Trondheim.

Erfaringene fra de tre byene er at det ikke mangler på visjoner og ideer med hensyn til å få til mer bærekraftig mobilitet, og at det er nokså bred politisk enighet om at dette må settes høyt på den politiske dagsorden. Utfordringene oppstår når konkret politikk skal utformes og implementeres. Både kulturelle, juridiske, politiske, organisatoriske, økonomiske og kunnskapsrelaterte barrierer er identifisert i det tre byene. Teknologiske barrierer har i mindre grad vært pekt på som utfordrende. Flere eksempler på hvordan barrierer kan overkommes er framkommet i studien.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern