Barnebolig - beste eller nest beste alternativ?

En kartlegging av barnebolig som omsorgstiltak. Delprosjekt I og II.

Sammendrag
I første delprosjekt gjennomførte vi en spørreundersøkelse rettet mot samtlige kommuner som har etablert barne- og avlastningsboliger (159 kommuner). Formålet var å undersøke omfanget av barneboliger, hvordan de var utformet, organisert, hvordan saksbehandling fungerte osv., samt hvordan kommunene oppfattet barnebolig som tiltak. Videre gjennomførte vi telefonintervju med seks foreldre som hadde barn i barnebolig. 

I andre delprosjekt har vi gjennomført intervjuer med ni foreldre med barn i barnebolig, samt gruppeintervjuer med personalgrupper fra fem barneboliger. Vi har vektlagt å få fram foreldrenes og personalets oppfatninger av barnebolig som omsorgstiltak.

Skrevet av Tina Luther Handegård, Trond Bliksvær, Ann Kristin Eide, Hege Gjertsen, Willy Lichtwarck

Publikasjonsnr.
2007-1003
ISBN
0804-1873
Antall sider 144
Pris kr 75
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern