Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Landsdelsutvalget for Nord-Norge tok høsten 2010 initiativ til en prosess med sikte på å få belyst grunnlaget for flere transportkorridorer for gods mellom nord- og sør Norge med spesiell vekt på kombinasjonen jernbane-båt. Nordlandsforskning har vært engasjert for å dokumentere ulike konsepter og kommersielle forutsetninger for å realisere bane-båtløsninger.

Fokuset for dette arbeidet har vært å klarlegge grunnlaget for forbedrede løsninger for godstransport i landsdelen som vil kunne bidra til å realisere transportpolitiske målsetninger om mer bærekraftig godstransport gjennom overføring av gods fra vei til bane og sjø. Et annet mål har vært å få frem hvordan en kan redusere sårbarheten i godstransport og øke fleksibiliteten spesielt knyttet til containertransport med jernbane nord-sør med forbindelse til terminaler på strekningen mellom Oslo og Nord-Norge.

Skrevet av Odd Jarl Borch, Jarle Løvland

Publikasjonsnr.
2011-1008
ISBN
0804-1873
Antall sider 104
Pris kr 75
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern