Avløpsutslipp i Hjertøysundet. Miljøstatus november 1997

Sammendrag
Bodø kommune har engasjert Nordlandsforskning til en undersøkelse av miljøstatus i området ved det nye utslippet i Hjertøysundet. Utslippet har vært i drift fra våren 1995, og det er nå påknytta ca.7600pe til ledningen. Utslippet skjer på 35m dyp. Oppdraget omfatter ikke undersøkelser innenfor moloen. Dette notatet beskriver resultatene fra et tokt foretatt 14.11.97. Med de faglige begrensinger som følger av en punktundersøkelse mener vi likevel resultatene gir en tilfredsstillende innledende beskrivelse av miljøstatus i utslippets nærområde. Når det gjelder totalt influensområde så er undersøkelsen for begrenset både i tid og omfang.

Skrevet av Rolv Kristansen, Oddvar Ottesen

Publikasjonsnr.
1997-1023
ISBN
0804-1873
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern