Avlastning og støttekontakt. Omfang og praksis i kommunane

Avlastnings- og støttekontaktstjenestene -En undersøkelse av kommunens praksis.

Sammendrag
Undersøkinga kartlegg omfang og bruk av dei sosiale tenestene avlasting og støttekontakt, i tillegg til fritidsassistentordninga. Undersøkinga tek også for seg ein del spørsmål om sakshandsaming. Undersøkinga viser mellom anna at personar med psykisk utviklingshemming er den klårt vanlegaste kategorien brukarar av tenesten. Personar med psykiske problem er den nest vanlegaste kategorien brukarar av støttekontakt og fysisk funksjonshemma den nest vanlegaste kategorien brukarar av avlasting.

Skrevet av Trond Bliksvær

Publikasjonsnr.
1997-28
ISBN
82-7321-345-5
Antall sider 190
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern