Arktisk havis minker raskt

Havisen i arktisk er det som endrer seg raskest av i det globale klimasystemet. I de siste 20-30 årene har sommerarealet for isutbredelse blitt redusert med over 30 %, og alle årets måneder viser at isen reduseres. Hvordan påvirker dette flora, fauna og menneskene som lever og jobber i arktisk?

Sammen med en rekke forskere har forskningsleder Grete Hovelsrud fra Nordlandsforskning skrevet en artikkel som undersøker disse problemstillingene.

Isfrie somre

Nye satellitter og teknologi har gjort oss i stand til å måle isen og istykkelsen med stadig større presisjon, selv om det fremdeles er usikkerheter knyttet til de nye dataene. Samtidig så skjer reduksjonen i istykkelse raskere enn modellene viser.  Med den stadig økende globale temperaturen kan vi forvente at vi får isfrie somre i løpet av de neste tiårene, selv om det er usikkerhet forbundet med når dette vil skje. Det er også forventet at det fortsatt vil være store variasjoner i istykkelse mellom ulike år.  Vi ser allerede nå at endringer i isforholdene har konsekvenser for flora og fauna i Arktis, og noen av disse vil få større utfordringer ettersom isen smelter. Arter som er isavhengige for å leve som for eksempel ringselen eller isbjørn vil kunne bli truet med utryddelse hvis isen smelter helt. Samtidig vil endringene åpne opp for nye arter, skriver forskerne i artikkelen.

Også nye muligheter

- Endringene påvirker også menneskene som lever, arbeider og ferdes i polare strøk. Urfolk rapporterer om utfordringer knyttet til å opprettholde fangst og fiskeri-aktiviteter. Men vi ser også at det dukker opp nye muligheter for ressursutnyttelse, fiskeri og gruvedrift for eksempel, og skipsfart i regionen. Denne artikkelen viser at mye har blitt gjort de siste tiårene for å forstå isens rolle i økosystemene, i klimasystemet og i menneskelig aktivitet. Hvordan de raske endringene som nå pågår vil påvirke oss krever fortsatte studier, understreker forskningsleder Grete Hovelsrud.

Denne artikkelen er en oppdatert syntese av arbeidet som ble gjort i SWIPA – Snow Water Ice, and Permafrost in the Arctic – prosjektet på bestilling fra Arktisk Råd, fra 2011 hvor Grete Hovelsruds rolle har vært å vurdere hvordan mennesker som lever, arbeider og bor i Arktis blir påvirket av endringer i havisen, både i forhold til utfordringer og muligheter.  Hennes rolle er å koble samfunn og miljø og se på hvordan endringer som for eksempel klimaendringer påvirker dette som et system.

Referanser:

Prosjektsiden til SWIPA: http://www.amap.no/swipa/ Her finnes videoer og informasjon som presenterer resultat fra denne forskningen.

Les hele artikkelen: Arctic sea ice in transformation: A review of recent observed changes and impacts on biology and human activty; Meier et al (2014) (pdf)

Tidligere artikkel fra prosjektet: Arctic Societies, Culteres, and People in a Changing Cryosphere; Hovelsrud et al. (pdf)

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern