ARENA Innovasjon Havbruk

Torsk og problemstillinger i relasjon til markedet.

Sammendrag
Oppdrett av torsk er en næringsgren det knytter seg store forhåpninger til. Fra enkelte hold har det vært gitt uttrykk for forventninger om potensiale opp i mot hva laks har betydd for norsk oppdrettsnæring. Betydelige private og offentlige ressurser har vært lagt ned i å utvikle torskeoppdrett til å bli en lønnsom næring. Store deler av disse ressursene har i en startfase vært konsentrert i mot å få kontroll med yngelproduksjonen. Etter hvert ser det ut som om kunnskapen om yngelproduksjon har nådd et nivå hvor dette ikke lenger kan anses som kritisk flaskehals for videre utvikling av næringen.

Skrevet av Liv Marit Årseth

Publikasjonsnr.
2003-1017
ISBN
0804-1873
Antall sider 22
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern