Anbud i transportsektoren, konsekvenser for ulike grupper

Prosjektet fokuserer på mulige konsekvenser av at samferdselsloven endres, slik at fylkeskommunene kan benytte anbud ved kjøp av persontransporttjenester.

Sammendrag
Rapporten gir en prinsipiell drøfting av ulike anbudsordninger og analyserer virkningen av ulike anbudsregler. Den beskriver videre hvordan ulike interessegrupper stiller seg til bruk av anbud. Rapporten beskriver og drøfter virkningene av omleggingen til anbud/tilbud på godstransporttjenester i Nordland. Videre analyseres mulige konsekvenser for fylkeskommunen, transportbrukere og trafikkselskapene, av at det innføres anbud i de kollektive transportmarkedene. Til slutt vurderes anbudsprinsippets anvendelighet og hvordan anbudskontraktene bør utformes.

Skrevet av Gisle Solvoll, Pål A. Pedersen

Publikasjonsnr.
1991-05
ISBN
82-7321-160-6
Antall sider 168
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern