Allmenningsressurser og forvaltningsorganisasjon

Ressursforvaltning, legitimitet og organisering.

Sammendrag
En omfattende forskningslitteratur utfordrer den generelle gyldighet av tragedieforståelser vedrørende utnyttelse av allmenningsressurser(CPRs). En rekke empiriske studier viser at såkalt allmenningstragedier kan unngås ved "comanagement"- organisering av ressursforvaltning. Rapporten tar utgangspunkt i slike erfaringer og fokuserer på betingelser for bruk av slike strategier i en norsk forvaltningskontekst og da særlig i nord-norsk sammenheng. Et hovedpoeng er at slike strategier må vurderes i en spesifikk kontekstuell sammenheng og at forutsetningene for comanagement synes dårlig tilrettelagt som forvaltningsorganisering i en nord-norsk sammenheng.

Skrevet av Bjørn K. Sagdahl

Publikasjonsnr.
1992-16
ISBN
82-7321-196-7
Antall sider 50
Pris kr 60
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern